четвер, 24 березня 2016 р.

Проблема, над якою працює вчитель:

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження новітніх освітніх технологій на уроках фізики і математики»              
             
              На зламі епох нам, педагогам, доручено важливу справу - виховувати, навчати дітей, які житимуть у новому столітті. Значення такого виховання особливе, бо XXI століття ООН назвала "століттям Людини".
Освітні процеси, що відбуваються зараз в Україні, потребують нового педагогічного мислення. Це глобальна проблема, бо від того, які освітні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховний процес, які орієнтири у становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє держави, нації, кожної людини зокрема.
Нова школа потребує нової педагогіки, яка формується на засадах гуманізації та демократизації, відродження національної культури. Сучасні форми роботи творяться тоді, коли в навчально-виховні процеси приходять інноваційні ідеї, що грунтуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді.
Протягом останніх років працюю над реалізацією самоосвітньої проблеми «Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження новітніх освітніх технологій на уроках фізики і математики», застосовуючи великий арсенал нестандартних форм і методів роботи, індивідуально-диференційований підхід.
Доречна і мудра порада В.О.Сухомлинського: у сфері уваги на уроці мають бути не тільки думка про предмет викладу, а й учні, їх сприймання, мислення, увага, активність розумової  праці. 
Тому для кожного учня прагну зробити навчання сферою самоствердження особистості. Намагаюсь створювати ситуацію успіху, підтримувати  зацікавленість у роботі, бажання брати участь у обговоренні фізичних явищ і процесів, розв'язувати посильні завдання, щоб дитина повірила в свої сили і прагнула до самовдосконалення.
           Кожен урок намагаюсь побудувати так, щоб учень на ньому був не пасивним спостерігачем, а активним помічником учителя.
Як перетворити навчання в учіння; як реалізувати творчі можливості дитини: індивідуалізувати  роботу на уроці? На ці та багато інших запитань я знайшла відповідь у лекційно-практичній системі навчання. Застосовую її при вивченні релятивістської механіки у 10 класі, хвильової та квантової оптики у 11 класі. Ця система відкриває великі можливості творчого вирішення вчителем питань раціональної організації навчально-виховного процесу з погляду його індивідуалізації і значного підвищення ефективності уроку.
          Практика показала, що застосування даної методики підвищує результативність навчання, сприяє розвитку пізнавальних компетенцій учнів.
     Вивчення нового матеріалу починаю з демонстраційного експерименту, пропоную учням до виконання експериментальні задачі. Так на уроці в 10 класі  «Властивості поверхні рідини. Капілярні явища.» вивчення нового матеріалу здійснюється на основі шести дослідів, після виконання яких учні формулюють основні теоретичні положення.
            За словами В.Сухомлинського, дитина весь час знаходиться в стані самопізнання, самоутвердження, самовдосконалення, їй хочеться показати себе, утвердити свою волю, кмітливість, У фізиці таким моментом можуть бути власні результати навчально-пізнавальної діяльності, розвиток розумової культури, інтелекту, особистісних якостей. Тому  кожного уроку  для кожного класу підбираю такі форми і методи роботи, щоб спонукати дітей до творчого мислення, ставлю за мету формувати вміння наукового підходу до вивчення навколишнього світу.
           Починаючи роботу з класом, конкретним учнем ставлю перед собою завдання вибору технології навчання, керуючись в першу чергу принципами особистісно орієнтованої освіти. Мета технології групової навчальної діяльності – розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності. Дану технологію застосовую на уроках математики у 5 класі. При вивченні теми «Звичайні дроби» на етапі закріплення вивченого матеріалу виділяю групи з метою забезпечення активної роботи кожного учня, призначаю консультанта, у групі виділяється учень, який відповідатиме перед класом. Кожній групі пропоную різнорівневі завдання, організовую змагання груп. Доречними на уроках у 5 класі є ігрові моменти, використання в задачах сюжетів казок, відомостей про географічні об’єкти України.
           Особливу увагу приділяю під час уроків питанням формування національної свідомості, визначенню ролі українських вчених у розвитку фізичної науки.
           У  поточному році працюю над впровадженням нового Державного стандарту з фізики, над створенням  моделей педагогічної та навчальної діяльності, що сприятимуть оволодінню новим змістом освіти. Розроблено  календарно-тематичне планування згідно нових вимог, вдосконалюється методика проведення уроків у 7-му класі, велике значення надається роботі над дослідницькими та інформаційними проектами.
          З метою підвищення результативності навчання  на уроках застосовую інтерактивні методики  для реалізації міжпредметних зв’язків, практикую проведення інтегрованих уроків у 10-11 класах при вивченні механічних явищ, гармонічних  механічних та електромагнітних коливань, де інтегральне та диференціальне числення дає широкі можливості для опису фізичних явищ і процесів.
         Особливу увагу приділяю на уроках розв’язанню якісних, розрахункових, експериментальних задач. Розроблена система різнорівневих задач, тестових завдань по кожній темі курсу фізики 7-11 класів на академічному рівні та рівні стандарту. У своїй роботі практикую розв’язання однієї і тієї ж задачі різними способами. Це цікава творча робота, яка вимагає знання багатьох розділів шкільної програми.
         Постійно працюю над формуванням умінь читати графіки та описувати фізичні процеси за їх допомогою. Наприклад, графіки нагрівання, плавлення і пароутворення речовин, ізопроцеси, вольт–амперні характеристики приладів та інші змушують учня глибше зрозуміти суть фізичних явищ.
          Велике значення надаю проведенню демонстраційного експерименту та лабораторних робіт. Необхідне обладнання є в наявності у фізичному кабінеті. У поточному році кабінет обладнано проектором та мультимедійною дошкою, що значно розширює можливості проведення демонстрацій, дослідів, тестової перевірки знань учнів, здійснення рівневої диференціації навчання. Адже складні перетворення  атомного ядра можна показати учням лише за допомогою ІКТ.
            Здійснюю організацію дослідницької діяльності учнів під час навчально-виховного процесу через систему уроків вивчення нового матеріалу (демонстрація-постановка проблеми-дослідження-теоретичні висновки) , уроків розв’язування експериментальних задач. Під час проведення лабораторних робіт учням пропонуються різнорівневі експериментальні завдання, які учень має право виконати за власним планом. Обчислюються похибки вимірювань, здійснюється аналіз отриманих результатів, виконується побудова графіків, оформляються висновки. 
           Важливе місце у моїй роботі займає екологічне виховання. Питання збереження та раціонального використання природних ресурсів можна обговорювати з учнями при вивченні теми «Теплові явища», розглядаючи питання ККД механізмів, впливу електромагнітних полів на живі організми, радіаційної безпеки та інші. Учні пропонують альтернативні джерела енергії, такі як енергія Сонця, вітру.
  Розвитку індивідуальних здібностей  творчих особистостей сприяє система  позакласної роботи. Кожного року намагаюсь залучати здібних учнів до роботи фізичного гуртка, де розв’язуються цікаві, олімпіадні задачі, а також програмові, які викликають труднощі при розв’язуванні. Справжнім святом у школі стало проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня». З кожним роком збільшується кількість учасників цього конкурсу у нашому закладі, покращується результативність участі. Близько 35% учасників показали по результатах конкурсу відмінний результат. 
Мої вихованці працюють над індивідуальними творчими проектами, Займають призові місця у районному конкурсі «Інтелектуальні надії».                                                                                                            
Так у 2014-2015н.р. команда НВК №3 зайняла призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади юних фізиків ( Василенко О.(10кл)- І місце,
Литвин С. (11кл)- ІІ місце, Бойко Д. (11кл)- ІІІ місце, Москаленко Є.(7кл.)- ІІІ місце). Бойко Д. зайняв також призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської
олімпіади з астрономії. У 2015-2016 н.р. призові ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади юних фізиків зайняли Василенко О.(11кл) та Єленецька І.(8кл.)
Постійно працюю над підвищенням свого фахового рівня. Взяла активну участь у конкурсі «Вчитель року-2013». Систематично приймаю участь у методичних заходах Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського.
         Ось уже протягом десяти років керую методичним об´єднанням вчителів фізики Олександрівського району, на діагностичній основі планую його роботу, допомагаю в роботі молодим вчителям. Керуючи методичним об’єднанням ставлю за мету розкрити творчий потенціал кожного вчителя фізики.


 Результативність конкурсів,олімпіад:

1. Квітень 2012р.- І місце на районному конкурсі «Інтелектуальні надії».
Куценко Богдан, учень 11 класу, робота «Оптичні явища в природі».
2. У 2013-2014 н.р. призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади юних фізиків зайняли Каражбей А.(11кл) ,Бойко Д.(10кл),
Вовчок О.(9кл.).
3. У 2014-2015 н.р. команда НВК №3 зайняла призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади юних фізиків ( Василенко О.(10кл)- І місце, Литвин С. (11кл)- ІІ місце, Бойко Д. (11кл)- ІІІ місце, Москаленко Є.(7кл.)- ІІІ місце). Бойко Д. зайняв також призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з астрономії.
4. У 2015-2016 н.р. призові ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади юних фізиків зайняли Василенко О.(11кл) та Єленецька І.(8кл.)

  Участь у методичних заходах:


1.               Конкурс «Вчитель року-2013» -ІV місце.

2.               Виступ на конференції у КОІППО імені Василя Сухомлинського «Використання міжпредметних зв’язків у системі викладання предметів фізико-математичного циклу» (19. 03. 2015р.)


3.               Виступ на обласному семінарі голів МО, методистів при КОІППО імені Василя Сухомлинського «Підготовка учителів фізики до реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в основній школі» (29. 04. 2015р.)
Результативність участі учнів Олександрівського НВК  №3 у фізичному   конкурсі «Левеня– 2015».
Поради батькам:
             У своїй роботі  користесь основними принципами гуманістичної педагогіки, зокрема:
    - людина – найвища цінність в існуючому світі;
    - кожна дитина – унікальна, неповторна, своєрідна, тому необхідно визнати її «автономію»;
    - найціннішою властивістю психологічної організації вашої дитини є її намагання розвивати свої потенціальні можливості, управляти своїм власним розвитком;
    - вільний вибір – основа розвитку особистості;
    - умовами гуманізації будь-яких міжособистісних стосунків є позитивне сприйняття іншої людини, самовираження себе у спілкуванні з нею.


середа, 17 лютого 2016 р.

Організація навчальної діяльності та захист творчих методик при проведенні інваріантної складової.(виступ на засіданні педагогічної ради)
Розвиток пізнавальних компетенцій учнів за допомогою навчання як дослідження.
Розвиток пізнавальних компетенцій на заняттях з фізики:
1.     Основною метою академічного аспекту освіти є підведення дитини до тієї точки, від якої вона почне навчатися самостійно.
2.     Ставити учнів у ситуації, які вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між спостережуваними фактами й наявними знаннями.
3.     Знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці.
Система організації дослідницької діяльності.
Запропонована методика здійснює організацію дослідницької діяльності учнів на уроках фізики через:
-         систему уроків вивчення нового матеріалу;
-         систему уроків розв’язування задач, що являє собою міні-дослідження;
-         систему уроків лабораторних робіт, перетворених на уроки-дослідження;
-         система позакласних заходів з експериментального моделювання;
-         систему організації групового проекту;
-         систему діагностики рівня сформованості дослідницьких знань, умінь і навичок.
Етапи навчального дослідження:
- визначення проблеми;
- формулювання дослідницьких завдань;
- висування гіпотез;
- визначення методів дослідження;
- аналіз отриманих результатів;
- оформлення висновків та кінцевих результатів.
Рекомендації.
1.     Компетентнісно-орієнтований підхід стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання ним певного комплексу дій.
2.     У процесі формування пізнавальних навичок учнів поєднуються традиційні та інноваційні принципи навчання
3.     Для ефективного використання дослідницької технології вчителю потрібно визначити теми програмового матеріалу, вивчення яких за допомогою дослідницької технології дає найбільшу пізнавальну й освітню діяльність.
4.     Велике значення має розробка системи питань і алгоритмів, що стимулюють учнів до участі в навчальних дослідженнях.

5.     Кожен учень має певний дослідницький потенціал. Навчально-дослідницька робота допоможе йому наблизитися до розуміння наукової картини світу.

вівторок, 9 лютого 2016 р.

ДАТИ ДІТЯМ РАДІСТЬ ПРАЦІ , РАДІСТЬ УСПІХУ У
НАВЧАННІ, ЗБУДИТИ В ЇХНІХ СЕРЦЯХ ПОЧУТТЯ
ГОРДОСТІ, ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ – ЦЕ ПЕРША ЗАПО-
ВІДЬ ВИХОВАННЯ. УСПІХ У НАВЧАННІ- ЄДИНЕ
ДЖЕРЕЛО ВНУТРІШНІХ СИЛ ДИТИНИ, ЯКІ ПОРОД-
ЖУЮТЬ ЕНЕРГІЮ ДЛЯ ПЕРЕБОРЕННЯ ТРУДНОЩІВ,
БАЖАННЯ ВЧИТИСЯ.
                                                                                                            В. О. Сухомлинський

      На зламі епох нам, педагогам, доручено важливу справу - виховувати, навчати дітей, які житимуть у новому столітті. Значення такого виховання особливе, бо XXI століття ООН назвала "століттям Людини". Освітні процеси, що відбуваються зараз в Україні, потребують нового педагогічного мислення. Це глобальна проблема, бо від того, які освітні системи будуть запроваджуватись у навчально - виховний процес, які орієнтири у становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє держави, нації, кожної людини зокрема. Сучасність вимагає від учителя особистісної віддачі: багато знань, праці, наполегливості та самосвідомості. Але без доброти, милосердя немає педагога, як немає його без любові і поваги до дитини - головного суб'єкта педагогічної діяльності. Ця любов повинна бути розумною, вимогливою і принциповою,  виходити з глибини душі та поширюватись на всіх учнів. Слід пам'ятати, що педагог існує для дітей, відчувати священний трепет перед кожною дитячою душею, не порушувати її світ. Тому і принцип моєї професійної діяльності: фізика для дітей, а не діти для фізики, а проблемою, над якою я працюю протягом останніх років є: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження новітніх освітніх технологій на уроках фізики.»
Готуємось до ЗНО.
1 варіант.
1.Який заряд пройде через поперечний переріз замкнутого провідника з опором 10Ом при зміні магнітного потоку від 35 мВб до 15 мВб?
А. 5 мКл.        Б. 3,5 мКл.         В.2 мКл.      Г. 1,5 мКл.

2.Мідний дротовий квадрат зі стороною 10 см розміщений горизонтально в однорідному магнітному полі. Магнітна індукція напрямлена вертикально, її модуль змінюється зі швидкістю 2 Тл/с. Площа поперечного перерізу дроту дорівнює 1 мм2. Визначити індукційний струм у дроті.
 ІІ варіант
1.Мідне тіло, нагріте до 1000С, помістили у воду, маса якої дорівнює масі цього тіла. Теплова рівновага наступила при температурі 300С. Визначити початкову температуру води.
А. Від 120С до 150С               Б.Від 170С до 200С
В. Від 220С до 250С                Г. Від 260С до 280С.

2. У посудину поклали лід масою 10 кг при температурі – 200С. Визначити масу води в посудині після того, як її вмісту надали кількість теплоти 2МДж.

ІІІ варіант.
1. Конденсатор якої ємності треба підключити послідовно до конденсатора ємністю 800 пФ, щоб ємність батареї стала рівною 160 пФ?                 
А. 50 пФ.     Б. 100пФ.    В. 150 пФ.   Г.  200пФ.
2.Негативний заряд -0,27мкКл і позитивний заряд 0,18мкКл знаходяться на відстані 45 см один від одного. У якій точці напруженість електричного поля дорівнює нулю?
ІV варіант.
1.     По провіднику, до кінців якого прикладено напругу 12 В, за 2 хв пройшов заряд 12Кл. Визначити опір провідника.
А.0,5Ом.   Б. 2 Ом.      В. 60 Ом.    Г.120 Ом.
2. До дугової лампи з опором 5 Ом послідовно підключено реостат з опором 7,5 Ом. Визначити силу струму в лампі, якщо напруга на затискачах генератора 127В, проводку виконано мідним проводом довжиною 20м з площею поперечного перерізу 1,8 мм2, а реостат уведено цілком.

V Варіант.
1.Ємність конденсатора коливального контуру 8 мкФ, частота власних коливань у контурі 1 кГц. Якою є індуктивність котушки?
А. Менше 1мГн     Б. Від 1,5мГн до 2,5мГн.      В. Від 3мГн до 4мГн   Г. Більше 4,5 мГн.

2. Коли ємність конденсатора коливального контуру збільшили на 14000 пФ, а індуктивність котушки збільшили вдвічі, частота вільних електромагнітних коливань у контурі зменшилася в 4  рази. Якою була початкова ємність конденсатора?

четвер, 28 січня 2016 р.


          ВСІ, ВСІ, ВСІ ЛЮБИТЕЛІ  МАТЕМАТИКИ!!!

          
 Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі «Кенгуру», який відбудеться 17  березня 2016 року. Для участі необхідно до  8-го  лютого внести кошти:                            15     гривень.                             (кабінет № 17)
        До участі запрошуються учні  від   2-го до 11 класу.                          
                                           

                                  Чекаємо з нетерпінням!


                        З повагою Кенгуру

Конкурс “Левеня”, який проводиться Львівським фізико-математичним ліцеєм при Львівському національному університеті імені Івана Франка на виконання наказу Міністерства освіти і науки України, запрошує всіх учнів 7-11 класів, які цікавляться фізикою, тих, хто любить думати і спостерігати змагатися і перемагати, взяти участь у щорічному Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі. Перевірте свої знання і інтуіцію, поміряйтеся силами з ровесниками з усієї України.
Шановні учні! Конкурс дасть можливість ще раз перевірити свої вміння застосовувати знання на практиці відчути азарт змагання і радість успіху, увійти до складу єдиної команди дорослих і дітей, представників великих міст і маленьких селищ з різних куточків України, яких об’єднує найцікавіша наука про природу – ФІЗИКА.

Конкурс відбудеться 6 квітня 2016 р.Заявки на участь приймаються до 1 березня.